Archimedes – Jak generowa? Nic nie robi?c

Categories: Uncategorized

Prawd? mówi?c, bardzo wiele z tego, co dzieje si? w sieci spo?eczno?ciowej, to infiltracja tych samych szemrz?cych osób, które wcze?niej zajmowa?y zaanga?owane infomerciale i u?ywane cz??ci do sprzeda?y samochodów. Gdybym mia? dolara za straszne czasy, które “znawca mediów spo?eczno?ciowych” ?ledzi?by mnie na Twitterze, nie napisa?bym tego artyku?u, poniewa? by?bym mro??cy na Hawajach jako najm?odszy emeryt na Hawajach.

G?ównym celem Marketingu Marketingowego, czy to przy u?yciu mail-outów, powiedzmy dzi?ki kartom, czy kartom urodzinowym, jest sprzeda? wi?kszej ilo?ci bungalowów. Wielu po?redników w handlu nieruchomo?ciami poszukuje i próbuje znale?? z?ot? g?? marketingu nieruchomo?ci. Dok?adnie to, czego nie zauwa?yli, to fakt, ?e gdyby si? odwrócili i okazali wdzi?czno?? za swoich dawnych klientów, to znajd? ich potencjalnych klientów – Golden Goose, których szukaj?. Kluczem jest informacja, jak da? g?si, aby uzyska? z?ote potomstwo.

Powodem, dla którego musisz nieustannie aktualizowa?, jest to, ?e blog nie jest zwyk?? witryn? internetow?, a wyszukiwarki oczekuj? bardzo cz?sto nowych tre?ci. Je?li nie sprawdz? tego, wp?ynie to na zdziwiony ruch lub czytelników, którzy odwiedz? blog. Je?li nie masz czytelników, nie b?dziesz anga?owa? si? w dokonywanie sprzeda?y lub klikni?? albo b?dziesz dzia?a? w jakikolwiek sposób, w jaki hcesz zarabia? na stronie.

Ale ka?dy przeszed? swoj? barwn? histori? mówienia, jak to jest, walcz?c z powrotem o sk?py zakrwawion? skarpetk? i swoj? ksi??eczk? zwrotn? od z?ego ch?opca do lidera zespo?u, trudno jest zaprzeczy? wielko?ci Schillinga.

Tylko dlatego, ?e strona na stronie internetowej lub blog wymaga ruchu, Golden Goose Shop to samo, co twoja strona “?ci?nij”. W rzeczywisto?ci jeszcze bardziej po??dane jest wysy?anie ca?ego lub wi?kszego ruchu na Twojej stronie, zanim prze?lesz je na swoj? drug? stron? przy zarz?dzaniu kosztami.

Teraz masz podej?cie do zrobienia. Jeste?my albo szczerzy, nadprogramowcy marketingu lub codzienne zaj?cia przechadzaj? si? w stron? ciemnej strony, by zdoby? dodatkowe pieni?dze. Pomijaj?c oczywiste wzgl?dy moralne i etyczne, pojawia si? problem z wyruszeniem w ciemno??.

Je?li powiesz, ?e wtedy Golden Sneakers zrobi? co? dla konsumenta, zrobili?my to najlepiej jak potrafimy, nawet je?li twoje zadanie nie zawsze doda wystarczaj?cej ilo?ci gotówki.

Posiadanie strony niszowej mo?e by? bardzo znacz?ce. Jednak jest to dobry atut, ale pomo?e to konieczno?ci?. Aby zarabia? pieni?dze w Internecie, ?wietny affiliate marketingowiec jest mo?liwy bez strony. Faktem jest, ?e posiadanie w?asnej strony internetowej jest po prostu efektywne. Polecam zacz?? bez strony partnera. Poznaj podstawy marketingu i promocji, a nast?pnie poczuj, ?e strona internetowa b?dzie ??czy? si? z zyskami, zdob?d? singiel. Przynajmniej w tym czasie plus naprawd? mo?e mie? zrozumienie marketingu internetowego, i b?dzie mia? zyski, aby zap?aci? pieni?dze na budow? o wiele wi?cej ..

Author: Claudia Penteado